OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY


Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu SalonValery sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom. Podmienkou platnosti objednávky je správne vyplnenie všetkých údajov vo formulári. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári. Všetky osobné údaje poskytnuté pri registrácii sú dôverné.
Kupujúci môže svoju objednávku stornovať do 24 hodín od prijatia objednávky telefonicky alebo mailom.

Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavné chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru.


 

DODACIE PODMIENKY

Tovar odosielame podľa dostupnosti v lehote 3-14 pracovných dní (podľa popisu u tovaru) .Pri platbe vopred, dodacia lehota beží dňom kedy bude platba pripísaná na náš účet.

Pri veľkom množstve zákaziek (predovšetkým v období sezóny), sa môže dodacia lehota produktov na mieru predĺžiť o cca 3-4 dni prípadne i viac.

V prípade, že tovar nie je možné odoslať, bude kupujúci o tejto skutočnosti a dôvodoch informovaný do 7 pracovných dní od odoslania objednávky. Na základe dohody bude stanovený náhradný termín dodania. V prípade nedostupnosti tovaru bude navrhnuté náhradné řešení.Spolu s tovarom obdrží kupujúci daňový doklad, ktorý slúži aj ako dodací list.

Predávajú má právo odmietnuť objednávku, ak kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu.

Predávajúci má právo od záväznej objednávky - kúpnej zmluvy odstúpiť, ak sa plnenie stane nemožným a ak sa nedohodne s kupujúcim na novom plnení. V prípade, že kupujúci zaplatil objednaný tovar vopred, vráti predávajúci kupujúcemu celú čiastku späť nepozději do 10 dní od zaslania emailu s informáciou o odstúpení od zmluvy.

Ak dôjde k zrušeniu zmluvy kupujúcim menej, ako 48 hodín od zadania objednávky, vzniká prevádzkovateľovi e-shopu právo požadovať zaplatenie storno poplatku (ide o kompenzáciu nákladov na skladné, začaté práce i administratívu) vo výške vynaložených nákladov pri výrobe tovaru podľa § 593 a 614 občianskeho zákonníka.

Vzhľadom k zlým skúsenostiam s objednávkami v hodnote nižšej ako je poštovné, kedy tieto nie sú vyzdvihnuté, odosielame takejto objednávky iba po platbe vopred.

 

 

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku

 

 

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO / ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci je povinný uviesť správnu adresu, na ktorú má byť tovar zaslaný.

Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť zásielky av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne zapísať do dodacieho listu a informovať predajcu.

 

 

Kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Po odstúpení od zmluvy musí zákazník vrátiť zakúpený tovar do 14 dní.

Predávajúci je povinný vrátiť peniaze do 14tich dní.

Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Ak sa rozhodne spotrebiteľ pre odstúpenie, žiadame ho o dodržanie nasledovných podmienok:

Odstúpenie musí byť urobené tak, že kupujúci doručí predávajúcemu do konca 14 dennej lehoty oznámenie o odstúpení, najlepšie tak, aby bolo v prípade potreby preukázateľné, tj. Emailom na adresu salonvalery@seznam.cz, alebo na adresu firmy Salon Valery, Hlásnice 9, 78501 Šternberk.

Môžete nás nformovat mailom alebo listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb.

Zašlite tovar vrátane kópie dodacieho listu a sprievodného listu, v ktorom bude uvedené, že odstupujete od uzavretej kúpnej smlouvy.Zboží by malo byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, nesmie javiť známky opotrebenia či poškození.Nové tovar je označené etiketou.Kupující berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bolo zhotovené na mieru alebo upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu.

Zásielku zašlite doporučene na adresu prevádzkovateľa. Tovar zaslaný na dobierku nebude z našej strany prijaté.

Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženie hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenú částku.V prípade nedodržania niektorej z uvedených náležitostí má predávajúci právo odmietnuť vrátený tovar alebo pomerne znížiť čiastku, za ktorú bude tovar přijato.Většina tovar je opatrená etiketou.

Pri zasielaní výrobkov späť zvoľte, prosím, vhodný obal, aby pri preprave nebol výrobok ani originálny obal poškodený, alebo pokrčený.
(Napríklad vhodným obalom pre zaslanie je pevná krabica, nie bublinková obálka.)
Tovar poškodený pri preprave nemožno vymeniť, alebo za takýto tovar žiadať vrátenie peňazí.
Viditeľne poškodené zásielky nepreberáme.

 

V pripade odstupení od zmluvy je zmlmuva považována za neuzavřenou.Není možná výměna zboží za jiné.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Príslušnú čiastku zašleme na Váš účet alebo poštovou poukážkou. Zasielanie peňazí poštovou poukážkou je spoplatnené čiastkou podľa taríf Slovenskej pošty.

Na účely týchto obchodných podmienok so spotrebiteľom rozumie osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

 

 neprevzatia zásielky

Ak zákazník zásielku neprevezme (bez toho aby nás akýmkoľvek spôsobom informoval o nemožnosti
prevziať zásielku), dopúšťa sa tým porušenia podmienok, podľa ktorých bola uzavretá kúpna zmluva as ktorými súhlasil odoslaním objednávky. Budeme na ňom vyžadovať náhradu vzniknutej škody za vynaložené náklady na poštovnom, balnom a administráciu - podľa § 420, § 588 Obč.Z. Pre túto platbu, Vám bude vystavená faktúra na časté 8 Euro.


V prípade že zákazník neprevezme zásielku, ktorá obsahuje na zákazku zhotovený odev, tzn. taký, ktorý nie je bežne skladom a vyrába sa po zadaní objednávky (spodnička, bolerka, kožúšky), budeme požadovať náklady za spotrebovaný materiál, poštovné, balné a práci.Tato suma bude vyčíslená podľa druhu materiálu, skutočnej spotreby a práce vystavením faktúry.)

 

Ak je z dôvodov na Vašej strane nutné tovar doručovať opakovane alebo iným ako dohodnutým spôsobom, ste povinní uhradiť náklady spojené s takým doručováním.V prípade, že tovar bezdôvodne neprevezmete, máme nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré nám z dôvodu neprevzatia tovaru vzniknú. Tieto náklady nepresiahnu 0,40 Euro za každý deň trvania uskladnenie. Náklady na uskladnenie môžu dosiahnuť maximálne čiastky celkovo 20 Euro alebo výšky kúpnej ceny, ak je nižšia ako 20 Euro.

Ďalej máme v takom prípade právo od zmluvy odstúpiť.


Pretože zákazník je zo strany Salon Valery informovaný na email uvedený v objednávke o odoslaní balíku, sú všetky argumentácie o neprevzatia zásielky brána za úplne účelová.

 

 

 

REKLAMÁCIE

Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a
poškodenie. Prípadné vady je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu
(Najlepšie telefonicky alebo využitím elektronickej pošty) do 24 hodín. Za vady vzniknuté v dôsledku prepravy nezodpovedáme.
Na všetok tovar sa vzťahuje záručná doba podľa zákona, a to 24 mesiacov.
Záručná doba na zhotovené dielo a na plesové a svadobné šaty upravované na mieru je 6 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bola vybavovaná dôvodná reklamácie.

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté bežným používaním, na vady vzniknuté nesprávnym skladovaním, na vady vzniknuté nesprávnym používaním, ošetrovaním, alebo čistením.

 

Každá reklamácia musí obsahovať:

Tovar zaslaný doporučene na našu adresu, číslo faktúry alebo dań.dokladu, popis vád

Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 3 pracovných dní a vyrozumie kupujúceho elektronickou poštou, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodol inak.

Reklamácia, vrátane prípadného odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim
nedohodol na dlhšej lehote.

 Ak uzná predávajúci reklamáciu, je povinný plniť podľa práva, ktoré kupujúci pri reklamácii zvolil (odstránenie vady, výmena tovaru, zľava z kúpnej ceny, odstúpenie od zmluvy a vrátenie kúpnej ceny).


 

ODOSLANIE TOVARU

- zásielky odosielame prepravnou službou UPS

- platba vopred - poštovné 4.08 Euro

- na dobierku - poštovné 4.78 Euro

 

 

SPÔSOB DORUČENIA

- UPS

- osobne (táto služba je pre zákazníkov zo Šternberka a okolie, nutná domluva vopred

 

OSTATNÉ

Neúčtujeme poplatok za platbu na účet.

Vždy budete informovaní o dostupnosti tovaru, ktorá sa veľmi rýchlo mení.

 

Provozovatel:

Otto Heidenreich

Hlásnice 9

78501 Šternberk

IČO:64635244

 

Pozn. Všetky fotografie ozn. naším logom a texty použité na týchto webových stránkach sú chránené autorskými právami a ich zneužitie, použitie či kopírovanie bez súhlasu majiteľa podlieha platným zákonom ČR.


 

© Copyright Salon Valery. Všetky práva vyhradené