OBCHODNÉ PODMIENKY

1.Tieto obchodné podmienky vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho -

Otto Heidenreich,
Hlásnice 9, Šternberk 78501
IČO: 64635244

a kupujúcich - zákazníkov tejto firmy. Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú záväzné pre obe strany. Obchodné podmienky a kúpna zmluva, sú v českom jazyku.

 

 

1.1. Vzťahuje sa kúpna zmluva len na tovar?


Ako kúpna zmluva (alebo len "zmluva") sa tu označuje akákoľvek zmluva, uzavretá podľa týchto obchodných podmienok. Môže teda ísť napríklad aj o zmluvu o poskytovaní služieb.

 

1.2. Je kúpna zmluva spotrebiteľskou zmluvou?


O spotrebiteľskú zmluvu sa jedná v prípade, že ste spotrebiteľom, tj. Ak ste fyzickou osobou a tovar kupujete mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania. V opačnom prípade sa o spotrebiteľskú zmluvu nejedná a nevzťahuje sa na Vás ochrana spotrebiteľa podľa právnych predpisov a týchto obchodných podmienok. Najmä ako nespotřebitel nemáte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu.

 

1.3. Aká máte ako spotrebiteľ osobitné práva?


Ako spotrebiteľ máte predovšetkým:

právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, ako je napr. telefón, e-mail alebo internetový obchod (článok 5 týchto obchodných podmienok);
nárok na záruku na nepoužitý spotrebný tovar v dĺžke 24 mesiacov (uplatnenie záruky sa riadi Reklamačným poriadkom);
právo na oznámenie informácií pred uzatvorením zmluvy (informácie sú obsiahnuté v týchto obchodných podmienkach alebo na webovom rozhraní);
právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu zo zmluvy (článok 7.3 týchto obchodných podmienok).
 

1.4. Čím sa riadi náš právny vzťah?


Náš právny vzťah sa riadi nasledujúcimi dokumentmi:

týmito obchodnými podmienkami, ktoré vymedzujú a spresňujú naše vzájomné práva a povinnosti;
Reklamačným poriadkom, podľa ktorého budeme postupovať pri reklamácii tovaru;
Podmienkami použitia webového rozhrania, ktoré upravujú registráciu na webovom rozhraní, ochranu Vašich osobných údajov, ochranu obsahu webového rozhrania a niektoré ďalšie vzťahy súvisiace s využívaním webového rozhrania;
podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní najmä pri uzatváraní zmluvy;
objednávkou a jej prijatím z našej strany,
 

a v otázkach tu neupravených tiež nasledujúcimi právnymi predpismi:

zákonom č. 89/2012 Zb., občianskym zákonníkom, v účinnom znení (ďalej len "občiansky zákonník");
zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (iba ak ste spotrebiteľom).
Ak sa Vaša bydlisko alebo sídlo nachádza mimo Slovenskej republiky, alebo ak náš právny vzťah obsahuje iný medzinárodný prvok, beriete na vedomie, že sa náš vzťah riadi slovenským právom. Ak ste spotrebiteľom a právny poriadok štátu Vášho bydliska poskytuje vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa ako slovenský právny poriadok, je Vám v právnych vzťahoch poskytovaná táto vyššia miera ochrany.

 

1.5. Ako vyjadríte súhlas s obchodnými podmienkami?


Zaslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením vo webovom rozhraní potvrdzujete, že ste sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámili a súhlasíte s nimi.

Znenie obchodných podmienok môžeme meniť či dopĺňať. Vaše práva a povinnosti sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli.

 


2. Kúpna zmluva

2.1. Ako uzatvárame kúpnu zmluvu?


Na webovom rozhraní je uvedený zoznam tovaru vrátane opisu hlavných vlastností jednotlivých položiek. Pri každom tovare je uvedená cena vrátane daní, ciel a poplatkov. Prezentácia tovaru je informatívneho charakteru, a nejedná sa o náš návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Pre uzavretie zmluvy je nutné, aby ste odoslali objednávku, a aby došlo k prijatiu tejto objednávky z našej strany.

 

2.2 Ako podať objednávku?
Objednávku môžete podať vždy prostredníctvom webového rozhrania (vyplnením formulára), prípadne aj telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom, ktorý podľa aktuálnych informácií uvedených na webovom rozhraní umožňujeme.

Objednávka musí obsahovať všetky informácie predpísané vo formulári, najmä presné označenie objednávaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru), počet kusov, zvolený spôsob platby a dopravy a Vaše kontaktné údaje (dodacie a prípadne fakturačnú).

Pred odoslaním objednávky skontrolujte zadané údaje, po stlačení tlačidla "objednávku zaslať" bude už Vaša objednávka záväzná. Údaje uvedené v záväznej objednávke považujeme za správne a úplné. O ich zmene nás bezodkladne informujte telefonicky či e-mailom.

Pred záväzným odoslaním objednávky Vám bude oznámená rekapitulácia objednávky vrátane konečnej ceny (v závislosti od zvoleného spôsobu dopravy a platby). Odporúčame skontrolovať najmä druh a množstvo tovaru, e-mailovú a dodacie adresu. V rámci rekapitulácie máte poslednú možnosť meniť zadané údaje.

Záväznú objednávku podáte stlačením tlačidla "objednávku zaslať". Údaje uvedené v záväznej objednávke považujeme za správne a úplné. O ich zmene nás bezodkladne informujte telefonicky či e-mailom.

O obdržaní objednávky Vás budeme informovať. Informácie (potvrdenie) o obdržaní objednávky je zasielaná automaticky a nejedná sa o prijatí objednávky z našej strany, ak to v potvrdení nie je výslovne uvedené.

Ak budeme mať pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, môžeme Vás kontaktovať za účelom jej overenia. Neoverenú objednávku môžeme odmietnuť. Na takúto objednávku sa potom hľadí, akoby nebola podaná.

Minimálna výška objednávky pre pre odoslanie na dobierku je 15 EUR. 

Pri hodnote obednávky nad 80 EUR bude požadovaná záloha 30% z celkovej sumy.

 

2.3. Kedy je teda zmluva uzavretá?


Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď je Vám doručený prijatia objednávky z našej strany. Prijatie objednávky Vám bude zaslané na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. Ak by k prijatiu objednávky nedošlo, je zmluva uzavretá okamihom, keď uhradíte celú kúpnu cenu alebo prevezmete objednaný tovar (podľa toho, čo nastane skôr). Prijatie objednávky (akceptácia) môže byť súčasťou informácie o obdržaní objednávky podľa článku 2.2 týchto podmienok (ak je to v potvrdení výslovne uvedené), alebo môže po tomto potvrdení nasledovať samostatne.

Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z webového rozhrania.

 

2.4. Môžete už odoslanú objednávku zrušiť?


Objednávku, ktorú sme doteraz neprijali (tj. Nebolo Vám zaslané prijatí objednávky z našej strany podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok), môžete zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Všetky nami prijaté objednávky sú záväzné. Neskoršie zrušenie objednávky je možné len po dohode s nami. Ak je takto zrušená objednávka tovaru, ohľadom ktorého nejde odstúpiť od zmluvy (podrobnejšie v článku 5), máme nárok na náhradu nákladov, ktoré sme už v súvislosti so zmluvou vynaložili.

 

2.5. Môže sa cena uvedená na webovom rozhraní meniť?


Ceny prezentovaného tovaru a ceny za balenie, dopravu a dodanie zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní. Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať, ibaže je na webovom rozhraní výslovne uvedené niečo iné.

V prípade, že na našej strane došlo k úplne zjavné technické chybe pri uvedení ceny tovaru vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania, nie sme povinní dodať Vám tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, že Vám bolo zaslané prijatia objednávky podľa týchto obchodných podmienok. V takom prípade si vyhradzujeme právo odstúpiť od zmluvy.

Pokiaľ cena uvedená pri tovare vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálny, bezodkladne vás na to upozorníme. Ak ešte nedošlo k prijatiu Vašej objednávky, nie sme povinní zmluvu uzavrieť.

Na odoslanej objednávky nemá vplyv zmena ceny, ku ktorej došlo v medziobdobí medzi odoslaním objednávky a jej prijatím z našej strany podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok.

 

2.6. Máte možnosť získať zmluvu v textovej podobe?


Zmluva nie je uzatváraná písomne ​​s podpismi zmluvných strán. Zmluvu tvoria tieto obchodné podmienky, Vaša objednávka a jej prijatie z našej strany. Celá zmluva Vám bude zaslaná e-mailom alebo na Vašu žiadosť vytlačená poštou. Pri zasielaní poštou Vás môžeme požiadať o úhradu nákladov s tým spojených.

 

2.7. Čo keď niečomu v zmluve nerozumiete?


V prípade otázky k obchodným podmienkam alebo ku zmluve nás môžete kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Radi Vám poskytneme všetky potrebné informácie.

 

2.8. V akých jazykoch možno zmluvu uzavrieť?


Zmluvu možno uzavrieť v českom a slovenskom jazyku, ibaže sa výslovne dohodneme na inom jazyku.

 

2.9. Je zmluva niekde uložená?


Zmluvu (vrátane týchto obchodných podmienok) archivujeme v elektronickej podobe. Zmluva nie je prístupná tretím osobám, ale na požiadanie Vám ju zašleme.

 


3.0. PLATOBNÉ PODMIENKY


3.1.Jaké spôsoby platby prijímame?


Kúpnu cenu môžete uhradiť predovšetkým nasledujúcimi spôsobmi:

v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku;
bezhotovostne pred dodaním tovaru prevodom na náš bankový účet (pokyny Vám budú oznámené v potvrdení objednávky).


Niektoré spôsoby platby (najmä dobierka) môžu byť ďalej spoplatnené. Tieto poplatky sú uvedené na webovom rozhraní. V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby zahŕňa.

 

3.2. Kedy nastane splatnosť kúpnej ceny?


V prípade platby v hotovosti je cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby pred dodaním tovaru je cena splatná do siedmich dní od prijatia objednávky podľa článku 2.3. Váš záväzok uhradiť cenu je pri bezhotovostnej platbe splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na náš bankový účet.

 

3.3. V akej mene môžete platiť?


Platba tovaru je možná v eurách (EUR).

 

3.4. Kedy môžeme požadovať zálohu alebo uhradenie vopred?


Zálohu na kúpnu cenu môžeme požadovať v prípade zakázkové výroby.

Ďalej sme oprávnení požiadať Vás o uhradenie celej ceny tovaru pred jeho odoslaním alebo odovzdaním (§ 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije).

 


4. DODACIE PODMIENKY


4.1. Ako posielame tovar?


Spôsoby dodania tovaru sú uvedené na webovom rozhraní. Konkrétny spôsob dodania tovaru môžete zvoliť v objednávke. Ak žiadny spôsob dopravy nezvolíte, môžeme ho určiť my.

 

4.2. Aké sú náklady na dodanie tovaru?


Náklady na dodanie tovaru závisí vždy od veľkosti a povahe tovaru a na cenníka zvoleného dopravcu. Aktuálne náklady na dodanie tovaru sú uvedené na webovom rozhraní.

V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už náklady na zvolený spôsob dopravy zahŕňa.

 

4.3. Kedy Vám tovar dodáme?


Doba dodania tovaru vždy závisí na jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu dopravy a platby.

Tovar, ktorý je skladom, spravidla odovzdáme dopravcovi do dvoch pracovných dní od prijatia objednávky (pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere), prípadne od pripísania platby na náš účet (pri bezhotovostnej platbe).

Tovar, ktorý nie je skladom, odovzdáme dopravcovia, akonáhle je to možné. O presnom dátume Vás budeme informovať.

Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih, kedy je Vám tovar doručený. Ak bezdôvodne odmietnete prevziať tovar, nepovažuje sa táto skutočnosť za nesplnenie povinnosti dodať tovar z našej strany, ani za odstúpenie od zmluvy z Vašej strany.

 

4.4. Ako postupovať pri prevzatí tovaru?


Pri prevzatí tovaru skontrolujte neporušenosť obalu tovaru. Ak zistíte nedostatky, bezodkladne informujte dopravcu aj nás. Ak odmietnete zásielku s poškodeným obalom prevziať, nepovažuje sa to za bezdôvodné odmietnutie tovaru.

Okamihom prevzatia tovaru (alebo okamihom, kedy ste mali povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore so zmluvou ste tak neurobili), na Vás prechádza zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru.

 

4.5. Čo sa stane v prípade, že tovar neprevezmete?


Ak je z dôvodov na Vašej strane nutné tovar doručovať opakovane alebo iným ako dohodnutým spôsobom, ste povinní uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním.

V prípade, že tovar bezdôvodne neprevezmete, máme nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré nám z dôvodu neprevzatia tovaru vzniknú. Tieto náklady nepresiahnu 10, - Sk za každý deň trvania uskladnenie. Náklady na uskladnenie môžu dosiahnuť maximálne čiastky celkovo 20 Euro alebo výšky kúpnej ceny, ak je nižšia ako 20 Euro.

Ďalej máme v takom prípade právo od zmluvy odstúpiť.

 


5.0 Odstúpenie od kúpnej zmluvy


5.1. Ako môžete od zmluvy odstúpiť?


Od kúpnej zmluvy môžete odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru; ak je dodávka rozdelená do niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky. Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy odporúčame zaslať na našu doručovaciu adresu alebo e-mail. Pre odstúpenie od zmluvy možno využiť vzorový formulár. Prijatie oznámenia Vám bez zbytočného odkladu potvrdíme.

Odstúpenie od zmluvy nemusíte nijako zdôvodňovať.

Aké má odstúpenie od zmluvy dôsledky?
Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a hľadí sa na ňu, ako keby nebola uzavretá.

Ak bol Vám spoločne s tovarom poskytnutý s Vaším súhlasom darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo strán účinnosti. Darček nám zašlite späť spoločne s vráteným tovarom.

5.2. Kedy od zmluvy odstúpiť nedá?


V súlade s § 1837 občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť okrem iného od nasledujúcich zmlúv:

o dodávke tovaru, ktorý bolo upravené podľa Vášho želania alebo pre Vašu osobu;
o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom;
o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré ste z obalu vyňali a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.
Akým spôsobom nám vrátite tovar?
Tovar ste povinní nám vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na našu doručovaciu adresu, do akejkoľvek prevádzkarne alebo na adresu nášho sídla. Tovar nezasielajte na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku nie sme povinní prevziať.

Krehké veci alebo veci ktoré obsahujú krehké časti, musia byť zaslané v takomto balení aké ste dostali. Tu krabice s vycpákou.Zamezí sa poškodenia počas prepravy zpět.Zejména sa to týka závojov, ozdôb na hrebeni, polystyrénových produktov a pod.

K vrátenému tovaru odporúčame priložiť:

kópiu dodacieho listu a faktúry, ak tieto dokumenty boli vystavené, alebo iný doklad preukazujúci kúpe tovaru;
písomné vyjadrenie o odstúpení od zmluvy (na našom formulári alebo inak) a zvolenom spôsobe vrátenia peňazí (prevod na účet, osobné prevzatí hotovosti alebo poštová poukážka či inak). Do vyjadrenia uveďte adresu pre doručovanie, telefón a e-mail.
Nepredloženie niektorého z vyššie uvedených dokladov nebráni kladnému vybavenie Vášho odstúpenia od zmluvy podľa zákonných podmienok.

5.3. Kedy dostanete späť svoje peniaze?

 

Všetky prijaté peňažné prostriedky Vám vrátime do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Berte však na vedomie, že nie sme povinní vrátiť Vám peniaze skôr, než nám vrátite tovar alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali.

Popri kúpnej ceny máte aj nárok na vrátenie nákladov na dodanie tovaru k Vám. Ak ste však zvolili iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý ponúkame, vrátime Vám náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Peniaze Vám vrátime:

rovnakým spôsobom, akým sme ich prijali, alebo
spôsobom, aký budete požadovať;
Vedľa vyššie uvedených spôsobov môžeme peniaze vždy vrátiť aj zaslaním na Vami oznámený bankový účet alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (ak nám do desiatich dní od odstúpenia od zmluvy žiadny neoznámite). Prijatím týchto obchodných podmienok vyslovujete svoj súhlas so zaslaním peňažných prostriedkov podľa predchádzajúcej vety za podmienky, že Vám týmto spôsobom nevzniknú žiadne ďalšie náklady.

Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na našu adresu hradíte Vy, a to aj v prípade, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

5.4. Kedy môžeme odstúpiť od kúpnej zmluvy my?


Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

technickou chybou bola na webovom rozhraní uvedená úplne zjavne chybná cena tovaru (článok 2.5 týchto obchodných podmienok);
tovar z objektívnych príčin (predovšetkým preto, že tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do ČR atď.) nie je možné za pôvodných podmienok dodať;
plnenie sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym.
V prípade, že nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, budeme Vás o našom odstúpení od zmluvy bezodkladne informovať. Odstúpenie je voči vám účinné okamihom, kedy je Vám doručený.

Ak ste už úplne alebo čiastočne uhradili kúpnu cenu, vrátime Vám prijatú čiastku bezhotovostne na účet, ktorý nám na tento účel oznámite, alebo z ktorého ste vykonali úhradu. Peniaze vrátime do piatich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 


6.0 PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA
Vaše práva z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 Občianskeho zákonníka).

Pri uplatňovaní práv z chybného plnenia budeme postupovať v súlade s naším Reklamačným poriadkom. Pred odoslaním reklamácie sa s Reklamačným poriadkom dôkladne zoznámte, aby mohla byť reklamácia vybavená čo najrýchlejšie a k Vašej spokojnosti.

 


7.0 Záverečné ustanovenia
Aké povolenia máme na výkon našej činnosti a kto nás pri nej kontroluje?
K predaju tovaru sme oprávnení na základe živnostenského oprávnenia. Naša činnosť nepodlieha inému povoľovania.

Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Kontrolu dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa technických požiadaviek na tovar a bezpečnosť tovaru vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (http://www.coi.cz/). Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva aj kontrolu dodržiavania predpisov na ochranu spotrebiteľa. Práva spotrebiteľov obhajuje aj ich záujmové združenia a iné subjekty na ich ochranu.

Ako vybavujeme sťažnosti?
Prípadné sťažnosti vybavujeme prostredníctvom svojho kontaktného e-mailu. Ďalej sa môžete obrátiť na orgány uvedené v článku 7.1. Vo vzťahu k našim zákazníkom nie sme viazaní žiadnymi kódexy správania, ani žiadne také nedodržiavame.

Vaše práva pri vzniku spotrebiteľského sporu?
Ak ste spotrebiteľ a ak vznikne medzi nami spor zo zmluvy, ktorý sa nám nepodarí vyriešiť priamo, máte právo obrátiť sa s týmto sporom na Slovenskú obchodnú inšpekciu (http://www.coi.cz/) na účely mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu . Toto právo môžete uplatniť najneskôr do 1 roka odo dňa, keď ste u nás prvýkrát uplatnili právo, ktoré je predmetom tohto spotrebiteľského sporu.

Čo by ste ešte mali vedieť?
Pri uzatváraní zmluvy sú použité prostriedky komunikácie na diaľku (najmä sieť internet). Náklady vzniknuté pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (predovšetkým náklady na internetové pripojenie alebo na telefónne hovory) hradíte sami. Tieto náklady sa nelíši od bežnej sadzby.

Starostlivo si prosím skontrolujte pri vyplňovaní údajov, po doručení tovaru už nie je možné údaje na faktúre meniť.

Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca so zmluvou medzi nami prebieha v písomnej forme, a to buď zaslaním e-mailom, doporučene poštou alebo osobným doručením. Z našej strany Vám budeme doručovať na adresu elektronickej pošty uvedenú v objednávke alebo vo Vašom užívateľskom účte.

V prípade, že je niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použije sa namiesto neho ustanovenia, ktoré sa svojím zmyslom najviac blížia neplatnému, neúčinnému alebo nepoužitelnému ustanovenia. Neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Meniť či dopĺňať zmluvu (vrátane obchodných podmienok) je možné len písomnou formou.

 

 

 

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.1.2017

 

 

 

Provozovatel:

Otto Heidenreich

Hlásnice 9

78501 Šternberk

IČO:64635244

Tel.776242636

 

Pozn. Všetky fotografie ozn. naším logom a texty použité na týchto webových stránkach sú chránené autorskými právami a ich zneužitie, použitie či kopírovanie bez súhlasu majiteľa podlieha platným zákonom SR.


 

 

© Copyright Salon Valery. Všetky práva vyhradené