OBCHODNÉ PODMIENKY e-shopu Salon Valery

1.Tieto obchodné podmienky vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho -

Otto  Heidenreich
Hlásnice 9, Šternberk 78501

IČO: 64635244

Nejsem plátce DPH

 

a kupujúcich - zákazníkov tejto firmy. Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú záväzné pre obe strany. Obchodné podmienky a kúpna zmluva, sú v českom jazyku.


Obchodné podmienky jednoducho a zrozumiteľne:

Vložením tovaru do košíka, vyplnením údajov, odoslaním objednávky a následným potvrdení objednávky z našej strany, sme spolu uzavreli kúpnu zmluvu.

Údaje, ktoré ste nám poskytli sú u nás v bezpečí - neobchodujeme s nimi a neposielame zbytočný spam, nemáme na to jednoducho čas.

Tovar nám môžete vrátiť do 14 dní od prevzatia zásielky. Viac sa dozviete v odstavci "odstúpenie od kúpnej zmluvy".

Ak si tovar nevyzdvihnete, pretože ste zabudli, alebo nemali čas a budete požadovať opätovné zaslanie, je na Vás úhrada druhého dopravného.

Po potvrdení a odoslaní objednávky k nám, už nie je možné obsah objednávky upravovať.

Tovar nemeníme. Nevyhovujúce môžete vrátiť bez udania dôvodu.

Aby ste nám svoju objednávku mohli odoslať, musí byť jej hodnota minimálne 8 EUR - Do tejto sumy sa nezapočítívá poštovné.

Objednávky vybavujeme postupne podľa ich prijatia a sú odosielané v rozmedzí 2-6 dní. Obvyklá doba doručenia je 2-3 dni od prevzatia zásielky prepravnej firmou.Nevztahuje sa spracovaných na zákazku a tovaru ktoré má vlastnú špecifickú výrobnú dobu.To je uvedie vždy u produktu.

Skontrolujte nepoškodenosť balíčka - pokiaľ nie je v poriadku, reklamujte zásielku prosím okamžite u dopravcu.

...................................................................................................................................Obchodní podmínky podrobněji:

1. Úvodné ustanovenia
1. 1.

Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") prevádzkovateľ e-shopu Otto Heidenreich so sídlom Hlásnice 9, Šternberk, IČO:64635244  (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník (ďalej len občiansky zákonník ") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len" kúpna zmluva ") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len" kupujúci ") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.salonvalery.cz (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").
1. 2.
Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanovením obchodných podmienok.
1. 3.
Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené len v českom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v českom i slovenskom jazyku.
1. 4.
Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti prechádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

2. STANOVENIE POJMOV
2. 1.
Zákazníkom nášho internetového obchodu www.salonvalery.cz je kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je. Kupujúci spotrebiteľ alebo len spotrebiteľ je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná.
2. 2.
Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ. Za podnikateľa sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodné, výrobné alebo obdobnou činnosťou, či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.


3. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET
3. 1.
Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
3. 2.
Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
3. 3.
Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.
3. 4.
Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.
3. 5.

3. 5.
Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 24 mesiacov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
3. 6.
Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.


4. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

4. 1.
Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
4. 2.
Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vcene dane a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
4. 3.
Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky a na Slovensko.
4. 4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").
4. 5.
Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.
4. 6.
Odoslanie objednávky sa považuje za taký úkon kupujúceho, ktorý nepochybným spôsobom identifikuje objednávaný tovar, kúpnu cenu, osobu kupujúceho, spôsob úhrady kúpnej ceny, a je pre zmluvné strany záväzným návrhom kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a zoznámenie sa s týmito obchodnými podmienkami na webovej stránke.
4. 7.
Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to

na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").
4. 8.
Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky). Pri produktoch takázkové výroby / šitie, môže predávajúci požadovať zálohu, prostredníctvom vystavenej zálohovej faktúry.
4. 9.
Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
4. 10.
V prípade, že niektorý z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na elektronickú adresu kupujúceho zmenenú ponuku s uvedením možnej varianty objednávky a vyžiada si stanovisko kupujúceho. Pre rýchlejšie konanie je možné úpravu objednávky vykonávať telefonicky.
4. 11.
Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá až akceptáciou kupujúceho prostredníctvom elektronickej pošty, alebo telefonicky.

4.12 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.

4.13 Výrobná doba pre zhotovenie tovaru, ktorý nemá ihneď na odoslanie, sa počíta v pracovných dňoch. Jej dĺžka je uvedená pri jednotlivých produktov a nezahŕňa dobu pre prepravu.

5.13 Minimálna hodnota pre vytvorenie obednávky je 19 EUR bez poštovného.5. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

5. 1.
Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke,
bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho IBAN SK64 8330 0000 0027 0194 9752 vedený u spoločnosti Fio Bank (ďalej len "účet predávajúceho"),

5. 2.
Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
5. 3.
Pokiaľ si kupujúci objednáva tovar na zákazku alebo je tovar upravované podľa priania kupujúceho, môže predávajúci požadovať zálohu.
5.4
V prípade platby vopred na účet, je kúpna cena splatná do dátumu uvedeného v potvrdzujúcom e-mailu pri odoslaní objednávky, ktorý kupujúci obdrží.


5. 5.
Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 4. 8.), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

5. 6.
Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.


6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6,1
Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu (výrobky potlačené alebo polepené na zákazku, atypické rozmery výrobku, produkty šité na zákazku, odstrihnuté látky z metráže atď.
o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť
o dodávke tovaru, ktoré už bolo čiastočne, alebo úplne použité a nie je možné ich ďalej uviezť do predaja
o dodávke tovaru, ktoré bolo poškodené na strane odberateľa.
V prípade že nebola zásielka riadne prevzatá kupujúcim

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy stiahnete  TU


6. 2.
Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 6. 2. či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich ( 14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote 14 dní od prevzatia tovaru a to písomne ​​na drese prevádzkarne, telefonicky alebo e-mailom: salonvalery@seznam.cz

Zásielka sa musí zaslať na adresu prevádzky doporučene, nie na dobierku. Takto zaslané zásielky nebudú prijaté.

U krehkých produktov ako sú vlasové ozdoby, závoje a výrobky z polystyrénu je nutné odoslať v rovnakom obale v akom Vám boli doručené - teda krabice.Jedině tak sa vyhnete ich poškodeniu pri preprave.

Vrátená zásielka musí obsahovať kópiu dokladu, ktorý preukazuje že tovar bol zakúpený a musí byť uvedené bankové spojenie pre vrátenie platby kupujúcemu.
V prípade že bude kupujúci požadovať vrátenie platby poštovou poukážkou, bude čiastka znížená o túto službu podľa sadzobníka slovenskej pošty. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu do 14 dní ale nie skôr, kým nebude tovar fyzicky prijatý späť na adresu prevádzky.

6.3
Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6. 4.
Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
6. 5.
Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6.6

V prípade, že tovar bezdôvodne neprevezmete, máme nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré nám z dôvodu neprevzatia tovaru vzniknú. Tieto náklady nepresiahnu 1 EUR - Sk za každý deň trvania uskladnenie. Náklady na uskladnenie môžu dosiahnuť maximálne sumy spolu 19.2 EUR alebo výšky kúpnej ceny, ak je nižšia ako 19.2 EUR.

Ďalej máme v takom prípade právo od zmluvy odstúpiť.

 

7. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

7.1.
V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

7.2
Tovar je zaslaný prepravnou firmou UPC lebo Slovenku poštu  po platbe vopred na účet za 6 EUR.


7. 3.
Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
7. 4.

V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
7.5
Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

7.6

Objednávky vybavujeme postupne podľa ich prijatia a sú odosielané v rozmedzí 2-4 dní do vyčerpania zásob. Nevzťahuje sa na tovar vyrobený na zákazku a tovaru ktoré má vlastnú špecifickú výrobnú dobu.To je uvedená vždy u konkrétneho produktu.

Obvyklá doba doručenia je 2-3 dni od prevzatia zásielky prepravnou firmou.

7.8 Vyhradzujeme si právo na priebežné vykonávanie zmien, a to ako cien tovar z našej ponuky, tak ceny poštovného, ​​pri čom sa tieto zmeny nedotýkajú práv osôb, ktoré podali objednávku už pred uskutočnením týchto zmien.

 

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

8. 1.
Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).
8. 2.
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
8. 3.
Ustanovenia uvedené v č. 8. 2. obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar malo pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
8. 4.
Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.
8. 5.
Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar.
8. 6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

8.7 Záruka (reklamácie)

Vynakladáme všetku snahu, aby tovar dodaný spotrebiteľovi bolo bez vád a v súlade s podanou objednávkou.Internetový obchod Salon Valery je vo vzťahu k zákazníkovi zodpovedný za nesúlad tovaru so zmluvou.

V prípade nesúladu tovaru so zmluvou má zákazník, podľa jeho výberu, nasledujúce práva:

a) právo na odstránenie chyby dodaním nové veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci,
b) právo na odstránenie chyby opravou veci,
c) právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
d) právo odstúpiť od zmluvy.

pričom konkrétne podmienky realizácie uvedených práv zákazníka, sú uvedené v jednotlivých všeobecne záväzných právnych predpisoch platných v Slovenskej republike, najmä v ustanoveniach § 1914 až § 1925, § 2087 až § 2117 a § 2158 až § 2174 občianskeho zákonníka (zákon číslo 89/2012 Zb.), a v ustanoveniach zákona o ochrane spotrebiteľa (zákon číslo 634/1992 Zb.)

Spotrebiteľ má právo uplatniť u predávajúceho práva z chybného plnenia v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

Chybný tovar zašlite na adresu Salon Valery, Hlásnice 9, Šternberk 78501, pripojte popis vady a údaje ktoré identifikujú zakazníka.

V prípade uznania nárokov ako oprávnených, vracia predávajúci reklamujúcemu takisto vzniknuté náklady na dodanie reklamovaného tovaru na základe ním predloženého dokladu o ich vynaložení, v prípade nepredloženia tohto dokladu, vo výške najlacnejšieho spôsobe dodávky ponúkaného predávajúcim.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má podľa zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporov (ADR) vykonávať, je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

9. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

9. 1.
Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
9. 2.
Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
9. 3.
K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa www.coi.cz
9. 4.
Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
9. 5.
Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
9. 6.
Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vr. Obchodných podmienok).


10. Ochrana osobných údajov

10. 1.
Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101 / 2000Sb., O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
10. 2.
Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").
10. 3.
Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Nezvolí Ak kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.
10. 4.
Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
10. 5.
Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.
10. 6.
Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

10. 7.
Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
10. 8.
V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 10. 5.) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
požadovať, aby predávajúci alebo zpdracovatel odstránil takto vzniknutý stav.
10.9.

Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

 

 

 

11. DORUČOVANIE

11. 1.
Oznámenie týkajúce sa vzťahov predávajúceho a kupujúceho, najmä týkajúce sa odstúpenia od kúpnej zmluvy, musí byť doručená poštou formou doporučeného listu, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. Oznámenie sa doručujú na príslušnú kontaktnú adresu druhej strany a považujú sa za doručené a účinné okamihom ich dodania prostredníctvom pošty, s výnimkou oznámenia o odstúpení od zmluvy vykonaného kupujúcim, kedy je odstúpenie účinné, ak je oznámenie kupujúcim v lehote na odstúpenie odoslaný.
11. 2.
Za doručené sa považuje aj oznámenie, ktorého prevzatie bolo adresátom odmietnuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej dobe, alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné.
11. 3.
Zmluvné strany môžu bežnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú v užívateľskom účte kupujúceho či uvedenú kupujúcim v objednávke, resp. na adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho.

 

12. Záverečné ustanovenia

12. 1.
Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
12. 2.
Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
12. 3.
Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
12. 4.

Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
12. 5.

Kontaktné údaje predávajúceho, adresa pre doručovanie:

Otto Heidenreich
Hlásnice 9
Šternberk, 78501 Česká republika

adresa elektronickej pošty: info@salon-valery.sk

Tel. kontakt +420604932324

Otázky k obednávkam: salonvalery@seznam.cz

 


V Hlásnici dňa 1. augusta 2020

 

 

© Copyright Salon Valery. Všetky práva vyhradené

Provozovatel webu, Otto Heidenreich, se sídlem Hlásnice 9, Hlásnice 78501, IČ: 64635244, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě Vašeho souhlasu také pro personalizaci reklam. Přečtěte si Zásady souborů cookies.

V poriadku